എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 90.72 % വിജയം.

എസ്. എസ്. എല്‍. സി. റിസള്‍ട്ട്‌ അറിയാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
http://resultkerala.cdit.org/result_new.ഹറം