സത്യധാര 2010 മെയ് 1-16 ലക്കം (മജ് ലിസ് ഇന്‍തിസ്വാബ് സ്‌പെഷ്യല്‍)സത്യധാര 2010 മെയ് 1-16 ലക്കം (മജ് ലിസ് ഇന്‍തിസ്വാബ് സ്‌പെഷ്യല്‍) ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്. ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വലതുവശത്തുള്ള സത്യധാര ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.