പ്ലസ്‌ ടു രിസല്ടിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

http://keralaresults.nic.in/dhse2kxnic/dhse.htm