ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും ദിക്റ് ദുആ മജ്‍ലിസും