ചെമ്മാട് വെളിമുക്കിൽ നടന്ന വ്യാജ കേശ വിശദീകരണ സമ്മേളനം (REC)

ചെമ്മാട് വെളിമുക്കിൽ നടന്ന വ്യാജ കേശ വിശദീകരണ സമ്മേളനനത്തിൽ ഉസ്താദ്‌ മുജീബ് ഫൈസി പൂലോട് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ കേൾക്കാം