യുവത്വം സേവനത്തിന് ; SKSSF ഇരിവേരി യൂണിറ്റ് 14-ാം വാര്‍ഷിക സമാപന സമ്മേളനം ഇന്നും നാളെയും (ഒക്ടോ. 29, 30)

- SHAJEER IRIVERI