"വ്യാജ കേശ വാഹകർ " സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ? വെല്ലുവിളി ആവർത്തിച്ച് ജിശാൻ വീണ്ടും ഓണ്‍ലൈനിൽ

ജാലിയാ വാലയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ചിലവ് താൻ വഹിക്കാം..അദ്ധേഹത്തെ കൊണ്ട് മുസ്ഹഫ് നോക്കി ഫാത്തിഹ ഓതിക്കാൻ 'മുടിക്കാർക്ക് 'കഴിയുമോ? 
'മുടിക്കാരുടെ' സാനിധ്യത്തിൽ ജാലിയാ വാലയുമായി 10 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ 
എനിക്കവസരം നൽകുമോ? അതോടെ ഞാനെല്ലാം തെളിയിക്കാം..    
സംവാദമില്ലെങ്കിൽ തുറന്ന ചർച്ചയാകാം നെത്ര്ത്തം നൽകാൻ തന്റെ കൂടെ ധാരാളം സഖാഫി കളും അഹ്സനി-അമാനി മാരുമുണ്ട്
'മുടിക്ക്' വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന(വിഘടിത) ക്ലാസ്സ്‌ റൂം ഇപ്പോൾ ശുദ്ധിയായി എന്നുറപ്പുണ്ടോ? 
ഇപ്പോൾ ഉള്ള അഡ്മിൻ മാരെല്ലാം 'മുനാഫിഖുകളും മാനസിക രോഗികളും' അല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാവുമോ?
അബ്ദു നസീർ അസ്ഹരിയുടെ മഹത്വവും സ്ഥാനവും പറയുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ തന്റെ പക്കലുണ്ട്.. അദ്ധേഹത്തിന്റെ സാക്ഷിത്വം പറ്റില്ലെന്നു തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ?