വിഘടിത SYS സമ്മേളനത്തിനിടെ താഹിർ സഖാഫിയെ പൂട്ടിയിട്ടു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറത്ത്‌ നടന്ന വിഘടിത SYS സമ്മേളനത്തിൽ താഹിർ 
സഖാഫിയെ പൂട്ടിയിട്ട സം ഭവം വിശദീകരിക്കുന്ന പത്ര വാർത്ത‍