ജിശാന്‍ മാഹിയുടെ പുതിയ ഫോണ്‍ ക്ലിപ്പ്‌ കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ പുറത്തുവിട്ടു