"കളവ്‌ പറയുന്നത്‌ പേരോടോ കുമ്മോളിയോ?" പേരോടിനെതിരെ ചോദ്യശരങ്ങളുതിര്‍ത്തും വായടപ്പന്‍ മറുപടി നല്‍കിയും കുറ്റ്യാടിയില്‍ ആദര്‍ശ സമ്മേളനം(RECORD)