പ്രവാചക നിന്ദക്കെതിരെ; SKSSF വെന്മേനാട് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമം നവംബര്‍ 2 ന്

- shajeer vm