സുകൃതങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണത്തിന്; SKSSF പൊന്നാനി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആദര്‍ശ സമ്മേളനം ഒക്ടോ. 28 തിങ്കളാഴ്ച

- RASIK CP Pni