"വിവാഹ പ്രായം വസ്തുതയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും " ഉസ്‌താദ്‌ അഡ്വ.ഓണമ്പിള്ളി മുഹമ്മദ്‌ ഫൈസി വിശദീകരിക്കുന്നു