സുകൃതങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണത്തിന്; SKSSF പാലക്കാട് മേഖലാ സമ്മേളനം നവംബര്‍ 15 ന്

- fahad meparamb