വ്യാജ കേശം; സര്‍ക്കാര്‍ യഥാര്‍ത്ഥ സത്യവാങ്‌ മൂലം സമര്‍പ്പിച്ചു

സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി ധീരം - സുന്നി നേതാക്കള്‍
പത്ര വാർത്ത‍
കോഴിക്കോട് : വ്യാജകേശം ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തിക ചൂഷണം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അനുബന്ന്ധ സത്യവാഗ്മൂലം നല്‍കാന്‍ തെയ്യാറായ നടപടി സ്വാഗതാവഹമെന്ന് സുന്നി നേതാക്കളായ ഡോ. ബഹാവുദ്ധീന്‍ നദ് വി കൂരിയാട് , അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് , നാസര്‍ ഫൈസി കൂടത്തായി , മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഓണമ്പില്ലി എന്നിവര്‍ സം യുക്ത പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു. വ്യാജ കേശം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചൂഷണത്തിന് സം രക്ഷണം നല്‍കുന്ന തരത്തില്‍ നല്‍കിയ സത്യവാങ് മൂലത്തിലെ അപാകതകള്‍ സമസ്ത നേതക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാ ണിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുഖ്യമത്രിയുടേയും മറ്റു മന്ത്രിമാരുടേയും നീതിപൂര്‍ വമായ പ്രവര്‍ത്തനം അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണെന്ന് നേതക്കള്‍ പറഞ്ഞു