"കേശം വ്യാജം തന്നെ" വിശദീകരണ സമ്മേളനം ഇന്ന്(വ്യാഴം) മഞ്ചേരിയിൽ