ഹാദിയ തസ്വവ്വുഫ് സെമിനാര്‍ ഇന്ന് വാഴ്‌സിറ്റി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍