സുകൃതങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണത്തിന്; SKSSF എടവണ്ണപ്പാറ മേഖലാ സമ്മേളനം 25 ന്

- Mubarak Edavannappara