സ്മാര്‍ട്ട് ലാബ്; അബൂദാബി SKSSF കണ്ണൂര്‍ ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം നാളെ (10 വ്യാഴം)

- SHAJEER IRIVERI