''വ്യാജകേശം.. പൂനൂര്‍വരെ" കണ്ണൂര്‍ വിശദീകരണ സമ്മേളനം(Record)

വ്യാജകേശവുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്‌ പൂനൂരില്‍ വിഘടിതര്‍ നടത്തിയ  കുപ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക്‌ അക്കമിട്ടു മറുപടി നല്‍കി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരില്‍ നടന്ന വ്യാജ കേശ വിശദീകരണ സമ്മേളനം ഇവിടെ കേള്‍ക്കാം