അനുസ്മരണവും സത്യധാര പ്രചരണ കാമ്പയിൻ ഉൽഘാടനവും ഇന്ന് ദോഹ ജദീദ് സുന്നി സെന്ററിൽ