പൂക്കിപ്പറമ്പ്‌ ഐദറൂസ് മുസ്ലിയാർ കോളേജ്; സ്വലാത്ത് വാര്ഷികം ഇന്ന്