നൗഷാദ് ബാഖവിയുടെ പ്രഭാഷണം ഒക്ടോ.5,6, തീയ്യതികളിൽ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത്