അഹു ലുല്‍ ആബാ - മുഹറം ദിന പ്രഭാഷണം(Record)


fo Post
No Comment
കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം ലൈവായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത മുണ്ടക്കുളം ശംസുല്‍ 
 ഉലമ ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്‍റെരിലെ 'അഹു ലുല്‍ ആബാ ''മുഹറം ദിന പ്രഭാഷണം..