പാറന്നൂര്‍ ഉസ്താദ്‌ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും ദിക്ര്‍ ദുആ സദസ്സും ആക്കോട് (Record)

കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം ലൈവായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പാറന്നൂര്‍  ഉസ്താദ്‌ 
അനുസ്മരണവും ദിക്ര്‍ ദുആ സദസ്സും മുസ്തഫാ ഹുദവി യുടെ പ്രഭാഷണവും