കരിങ്കല്ലത്താണി–തൊടൂക്കാപ്പ്‌ മതപ്രഭാഷണം ഇന്നും നാളെയും