"സുകൃതങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണത്തിന്‌" SKSSF കുന്ദമംഗലം മേഖലാ സമ്മേളനനം ഡിസം.3ന്‌