"ശരീഅത്തും വിവാഹ പ്രായവും" പുസ്‌തക പ്രകാശനവും സെമിനാറും വെള്ളിയാഴ്‌ച