കണ്ണൂർ ആദർശ സമ്മേളനം (റെക്കോർഡ്‌)

കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം ലൈവായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത കണ്ണൂർ ആദർശ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന്..