സത്യധാര നവംബർ (തഖ്‌വ പതിപ്പ്) ലക്കം ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ