പേരോടിന്റെ നാട്ടില്‍ പേരോടിന്‌ മറുപടി നല്‍കി സമസ്‌ത ആദര്‍ശ വിശദീകരണ സമ്മേളനം ശ്രദ്ധേയമായി