സുകൃതങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണത്തിന്; SKSSF തിരുന്നാവായ മേഖലാ സമ്മേളനം നവംബര്‍ 16 ശനിയാഴ്ച

- Faizal Babu Babu