സുകൃതങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണത്തിന്; SKSSF ഓമശ്ശേരി മേഖലാ സമ്മേളനം നവംബര്‍ 24 ഞായറാഴ്ച

- Safeer Jky