ജാമിഅ: നൂരിയ: 51-ാം വാര്‍ഷിക 49-ാം സനദ് ദാന സമ്മേളനം ജനുവരി 01 മുതൽ 5 വരെ; സമ്മേളന പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി

പോസ്റ്ററിന്റെ ബിഗ് സൈസ് ഇമേജിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- Rafi Pk