പാലക്കാട്‌ മേപ്പറമ്പ് ജുമാ മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനം; മത പ്രഭാഷണം പരമ്പര 24 മുതൽ