നിതാഖാത് പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ; ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസ് 14 ന് ദമാമില്‍