ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണവും പാലക്കാട് ജില്ലാ ഖത്തീബ് സംഗമവും നാളെ (19 ബുധന്‍ )

- Irshad KI