അബൂദാബി SKSSF കണ്ണൂര്‍ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാസാന്ത ദിക്റ് ദുആ മജ്‍ലിസ് 20 ന്

SHAJEER IRIVERI