അബൂദാബി SKSSF കോഴിക്കോട് ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഹ്‍ലന്‍ റമളാന്‍ ജൂലൈ 5 ന്