ദുബൈ സുന്നി സെന്‍റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്പോക്കണ്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു