സ്വിറാഥുല്‍ മുസ്തഖീം നാലാം ഭാഗം


- അബ്ദുല്‍ ഹക്കീം ഫൈസി -