പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ തത്സമയം

കുതുബുസ്സമാന്‍ സയ്യിദ് മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ആണ്ടുനെര്ച്ചയുടെ മുഴുവന്‍ ദിവസ  പരിപാടികളും തത്സമയം ലഭ്യമാണ്. അതിനായി ബൈലക്സ് മെസ്സന്ചെരിലെ കേരള-ഇസ്ലാമിക്‌-ക്ലാസ്സ്‌-റൂമില്‍ പ്രവേശിക്കുക. വെബ്സൈറ്റ് www.sunnivision.com