മഹ്ളറ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മജ്‍ലിസുന്നൂറും റബീഅ് സംഗമവും ഇന്ന് (ശനി)