മസ്ജിദുറഹ്‍മാന്‍ ലൈബ്രറി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'ഉമ്മയുടെ കൂടെ...' സ്നേഹസദസ്സ് ഇന്ന് (ബുധന്‍)

- RASIK CP Pni