സൌദി SKSSF മനുഷ്യജാലിക ജനു.30ന് സൌദിയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍

- Aboobacker Faizy