കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ട് നേര്‍ച്ചയും പള്ളി ഉദ്ഘാടനവും ജനു. 27-29 തിയ്യതികളില്‍ ബദിയടുക്കയില്‍

- Skssf Media
Old post : കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ട് നേര്‍ച്ച; സന്ദേശ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കും