സുന്നി ആദർശ മുഖാമുഖം ഇന്ന് (ജനു.1) നന്തിയിൽ; തല്‍സമയ സംപ്രേഷണം കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍