രാഷ്ട്ര രക്ഷക്ക് സൌഹൃദത്തിന്‍റെ കരുതല്‍ ; ദുബൈ SKSSF സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യജാലിക ജനുവരി 24 ന് കെ.എം.സി.സി. അല്‍ബറാഹയില്‍

- Dubai SKSSF