പാങ്ങില്‍ ഉസ്താദും കേരള മുസ്‍ലിംകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങളും; നാഷണല്‍ സെമിനാര്‍ ജനുവരി 22 ന്

- Basheer Hudawi