നാഷണല്‍ ക്യാമ്പസ് കാള്‍ : വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക.http://2.bp.blogspot.com/_8EBGfXxVe4U/TLFrpm7hPzI/AAAAAAAAAWs/2bAUDizwseE/s1600/SKSSF.jpg

ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

SKSSF NATIONAL CAMPUS CALL

CHAIRMAN
Mohammed Shafeeque V.K
9995284868

GEN.SECRETARY
Arif Ali A.P
9496341179

GEN.SECRETARY
Shabin Muhammed K
9895323984
COORDINATOR
Kayyoom Kadambod
9495844954

COORDINATOR
Raheem Chuzhali
9847741444

TREASURER
Sainudheen K
9048209011

SECRETARY
Abdul Rasheed V.P
9747339538

SECRETARY
Abdul Majeed
9744041989